Viga

Registreeru metsataimekasvatuse koolitusele

Additional Info

Metsataimekasvatus
 
Aeg: 03.05 – 11.05.2018 (03.05-04.05 ja 10.05-11.05)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 ja Pärnumaa erinevad metsataimekasvatusega tegelevad ettevõtted.
Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas töötavad või erametsaomanikud või inimesed, kes soovivad hakata tegelema metsataimekasvatusega.
Maht: 40 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest. Eelistatud sihtgrupp on punktis 1 ja 2 nimetatud inimesed.
1) Metsandusvaldkonnas töötavad aegunud oskusega või erialase hariduseta töötajad;
2) Metsandusvaldkonna erialase ettevalmistuse ja oskustega töötajad, kes vajavad ümberõpet;
3) Kesk- või erialase hariduseta täiskasvanud;
4) Aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
 
Õpiväljundid:
Õppija:
1. selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2. selgitab kvaliteetse metsaseemne varumise ja säilitamise põhimõtteid;
3. tunneb metsataimla rajamise põhimõtteid;
4. tunneb istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat, kasvatab ja hooldab istutusmaterjali;
5. kirjeldab põhilisi taimlas esinevaid haigusi ning nende profülaktikat.
 
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 24 akadeemilist tundi
1. Paljundusmaterjali tootmise õiguslikud alused
2. Metsaseemnemajandus
3. Istutusmaterjali tootmine sh istutusmaterjali kvaliteet ja väljatuleku arvestus
4. Taimede väljakaevamine, sorteerimine, pakkimine, ajutine säilitamine, transport
5. Põhilised taimlahaigused ja nende vältimine
Praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi
1. Praktilised tööd avamaataimlas: seemnete külv, taimede väljakaevamine, sorteerimine, kimpu sidumine, ajutine maassekaevamine, koolitamine, väetamine.
2. Õppekäik erinevatesse istutusmaterjali tootvatesse ettevõtetesse (avamaataimla ja suletud juurestikuga taimi katmikalal kasvatavad taimlad).
 
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö taimlates. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
 
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine.
Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Test teoreetiliste teadmiste kontrollimiseks
Hindamiskriteeriumid:
Test (tulemus vähemalt 60%) lähtub alljärgnevatest kriteeriumitest:
Selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne varumise põhimõtteid;
Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne säilitamise ja kvaliteedi määramise põhimõtteid;
Selgitab metsataimla rajamise põhimõtteid;
Kirjeldab istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat;
Eristab põhilisi taimehaigusi välistunnuste järgi; selgitab taimehaiguste profülaktika põhimõtteid.
 
Koolitajad:
Marje Kask – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
 
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.
Registreeri koolitusele!
 
Sa oled siin: Home Üritused Registreeru metsataimekasvatuse koolitusele